Lucia Turáková Alakšová, Ing.
zástupkyňa starostky obce

Právomoci zástupcu starostu obce

• zástupca starostu smie byť len poslanec

• zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

• zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu

• vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu 

• zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne 

• nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu