Ing. Mária Behanovská
hlavná kontrolórka

• hlavný kontrolór obce Unatín (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce

• hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov

• funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou

• Kontrola právnických osôb založených obcou Hontianske Nemce, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva

• Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce

• Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou

• Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami

• Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám

• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva