• Štatút obce
  • Starosta
  • Zástupca starostu
  • Hlavný kontrolór
  • Obecné zastupiteľstvo
  • Poslanci OZ
  • Rokovací poriadok
  • Zasadnutia OZ
  • Všeobecno záväzné nariadenia
  • Rozpočet obce
  • Záverečný účet obce
  • Výročné správy obce
  • Zásady hospodárenia s majetkom obce
  • Obchodné verejné súťaže