Obec plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine:

  • vykonáva štátnu správu v prvom a druhom stupni územnej ochrany vo veci ochrany drevín,
  • pripravuje rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
  • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
  • určuje spoločenskú hodnotu drevín,
  • vykonáva štátny dozor.

Postup pri vybavovaní žiadosti a lehoty pre vybavenie:

Pre vydanie súhlasu na výrub drevín sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). Žiadosť o vydanie súhlasu sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:

  • kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
  • list vlastníctva k pozemku, na ktorom sa drevina rastie.

Obec ako príslušný orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania. Vedúci orgánu ochrany prírody (starosta, primátor) môže túto lehotu v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najviac však o štyri mesiace. Ak dôvodom na predĺženie lehoty je potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny alebo rozmnožovacieho cyklu, najviac na jeden rok.

Podanie opravného prostriedku:

Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec, v druhom stupni vykonáva štátnu správu Obvodný úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Súhlas na výrub drevín

§ 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10m2, s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch alebo na území s druhým a tretím stupňom ochrany,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia, za účelom výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov,

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku (§ 17 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov),

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu,

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný (§15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a),

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

 

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa dopĺňa čl. I. ods.15 § 17 o odseky 5 a 6, ktoré znejú:

  • Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.
  • Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

 

Správne poplatky na úseku ochrany prírody a krajiny.

X. ČASŤ        ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

SPRÁVNY ÚKON

ŽIADATEĽ

VÝŠKA POPLATKU

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu

alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Fyzická osoba

6,50 €

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

66 €

Oslobodenie :

1.     Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2.     Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3.     Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov).