Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024 VZN ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Obci Uňatín počas volebnej kampane   [154 kB - pdf]
Rok 2023
1 / 2023 VZN o dani z nehnuteľnosti   [465 kB - pdf]
2 / 2023 VZN o poplatkoch za vodu   [304 kB - pdf]
3 / 2023 VZN o odpadoch   [102 kB - pdf]
Rok 2022
1 / 2022 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [316 kB - pdf]
2 / 2022 VZN o o dani z nehnuteľnosti   [451 kB - pdf]
Rok 2020
1 / 2020 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [680 kB - pdf]
Rok 2019
1 / 2019 VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2020   [175 kB - pdf]
2 / 2019 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady   [166 kB - pdf]
Rok 2018
1 / 2018 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska   [1 387 kB - pdf]
Rok 2017
2 / 2017 VZN o vylepovaní plagátov v obci Uňatín   [209 kB - pdf]
3 / 2017 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   [252 kB - pdf]
Rok 2016
1 / 2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Uňatín   [635 kB - pdf]
3 / 2016 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [1 336 kB - pdf]
4 / 2016 VZN miestnych poplatkoch   [614 kB - pdf]
Rok 2015
1 / 2015 VZN o zásadách odmeňovanie poslancov OZ v obci Uňatín   [299 kB - pdf]
3 / 2015 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [214 kB - pdf]
5 / 2015 VZN o číslovaní stavieb   [236 kB - pdf]
Rok 2014
3 / 2014 VZN o odpadoch   [108 kB - pdf]
4 / 2014 VZN o určení výšky dotácií pre CVČ   [73 kB - pdf]
5 / 2014 VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období kríz. situácie   [109 kB - pdf]
Rok 2013
4 / 2013 VZN o miestnych poplatkoch   [104 kB - pdf]
Rok 2011
1 / 2011 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Uňatín   [108 kB - pdf]
3 / 2011 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Uňatín   [127 kB - pdf]
4 / 2011 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Uňatín   [89 kB - pdf]
5 / 2011 VZN o poskytnutých dotáciách   [105 kB - pdf]