ZverejnenéOznam
10.06.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
29.05.2024Výročné správy obce
29.05.2024Záverečný účet obce
08.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
22.03.2024VZN ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Obci Uňatín počas volebnej kampane
19.03.2024Obecné zastupiteľstvo
23.02.2024Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období
12.01.2024Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Krupina
11.01.2024Harmonogram vývozov odpadov
09.01.2024Dane a poplatky 2024 - oznam
29.12.2023Tlačivá na stiahnutie
29.12.2023Rozpočet obce
13.12.2023VZN o dani z nehnuteľnosti
13.12.2023VZN o poplatkoch za vodu
12.12.2023Obecné zastupiteľstvo
01.12.2023Informácie o zmenách v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2024 (Integrovaný dopravný systém BBSK)
10.11.2023Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
25.10.2023Obecné zastupiteľstvo
02.10.2023Voľby do NR SR 2023
20.09.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie
22.08.2023Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
11.08.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie
11.07.2023Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy
30.06.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania zmeny hraníc poľovných revírov
27.06.2023Obecné zastupiteľstvo
11.05.2023Obecné zastupiteľstvo
22.02.2023Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
21.02.2023Obecné zastupiteľstvo
11.01.2023Vyhlásenie dane - oznam
28.12.2022Schválený rozpočet na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024, 2025
14.12.2022VZN o o dani z nehnuteľnosti
14.12.2022VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.12.2022Obecné zastupiteľstvo
06.12.2022REFERENDUM 2023
10.11.2022Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
04.11.2022Notárska zápisnica Zmluva o prevode nehnuteľnosti
02.11.2022 Štvrťročné správy o zákazkách
02.11.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
24.10.2022Obecné zastupiteľstvo
03.10.2022Obchodná verejná súťaž - uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností
27.06.2022Obecné zastupiteľstvo
13.05.2022Obecné zastupiteľstvo
12.04.2022Nakladanie s odpadmi v obci
04.03.2022Obecné zastupiteľstvo
10.12.2021Obecné zastupiteľstvo
28.10.2021Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2024
16.07.2021Obecné zastupiteľstvo
30.04.2021Obecné zastupiteľstvo
08.03.2021VS – odpredaj pozemku par. č. 551
08.03.2021VS – odpredaj pozemku par. č. 550
08.03.2021VS – odpredaj pozemku par. č. 549
28.02.2021Obecné zastupiteľstvo
26.02.2021Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu
21.01.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
14.09.2020Vyhlásenie OVS
10.08.2020NÁVRH záverečného účtu obce Uňatín za rok 2019
15.05.2020Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
12.05.2020 Opatrenia k šíreniu ochorenia COVID-19 /Koronavírus/