Tieto odpady môžete priniesť k budove Hasičskej zbrojnici (v doline).

Odvoz bude 26. 04. 2022 (utorok) v ranných hodinách.


Nebezpečné odpady sú spravidla:

  • Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
  • Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
  • Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje,
  • Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky,
  • Absorbenty a filtračné materiály , olejové filtre, odpadové farby a laky, a pod.,
  • Obaly zo zvyškami chemikálií,
  • Naimpregnované handry, rukavice a pod od olejov a pod.


Každý takýto odpadu musí byť v nádobe označený či už v pôvodnom obale (napr. flaša s technickým benzínom apod.), alebo ak aj niekto si už prelial do inej neoznačenej fľaše aspoň nalepiť štítok s názvom látky, ktorú obsahuje. Inak to nemôže Marius Pedersen zobrať, lebo je to neidentifikovateľný odpad.