Na základe žiadosti o NFP, obec Uňatín uzavrela zmluvu o poskytnutí NFP a následne sa začala v novembri 2018 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré boli v zlom stave. Úpravami sú dotknuté nasledovné komunikácie:

- ulica K domu smútku

- ulica K ihrisku

- výsadba zelene a osadenie mobiliáru pri cintoríne.


Celková dĺžka rekonštruovaných komunikácií je 370,5 metra.

Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Uňatín.

Projekt je spolufinancovaný z EPFRV z programu rozvoja vidieka 2014 - 2020.